ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници


Енергийно-ефективни технологии и дейности, свързани с употребата на възобновяеми енергийни източници.

С оглед климатичните промени, грижата за природата изчерпаемостта на нейните ресурси, ръководството на „Термико” ООД планира развитие на енергийно-ефективните технологии, енергийното обследване на сгради и технологиите, свързани с употребата на възобновяеми енергийни източници. Това включва внос, дистрибуция, проектиране и монтаж на термопомпени агрегати, слънчеви колектори, фотоелектрични батерии, биогазови инсталации и др. Дейности в тази посока започват още в края на миналия век, когато специалисти на фирмата разработват технология за оползотворяване на отпадъчен лигнин от производството на дрожди, основен замърсител на природната среда. Въз основа на разработката е проектирана, изградена и въведена в експлоатация инсталация за производство на брикетирано твърдо гориво от отпадъчен лигнин в гр. Разлог, което намира приложение като алтернативен източник на енергия за бита.

През 2006 година фирма “Термико” ООД стартира съвместно със Секция “Автоматизация и енергийна ефективност” към НПО “Научно приборостроене” – БАН и фирма “ЛУКОЙЛ България” ЕООД проект “Солук”: Разработване на технология и опитна система за енергоспестяване при типовите бензиностанции на база възобновяеми енергийни източници. В тази връзка са изготвени доклади на тема “Енергиен одит на бензиностанция по методиката за енергийно обследванена сгради и системи определен с БДС ЕN 8321, EN ISO 13790.” и “Моделно изследване на енергопотреблението и оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия в избрани обекти според лицензираните програми и приетите правила за сертифициране на обекти”. Изпълнени са 2 броя опитни постановки на слънчеви колектори и фотоволтаични панели с цел изследване на работата им при различни метеорологични условия.

Отделно от това, в битовия сектор, са изпълнени инсталации използващи слънчеви колектори за подгряване на топла вода, както и термопомпени отоплителни инсталации.

Търсите енергийно решение, но имате нужда от консултация?