Възобновяеми енергийни източници

   Специалистите на фирмата са разработили технология за оползотворяване на отпадъчен лигнин от производството на дрожди, основен замърсител на природната среда. Въз основа на разработката е проектирана, изградена и въведена в експлоатация инсталация за производство на брикетирано твърдо гориво от отпадъчен лигнин в гр. Разлог, което намира приложение като алтернативен източник на енергия за бита.

   Като ново направление в дейността ръководството на „Термико” ООД планира развитие на енергийно-ефективните технологии, енергийното обследване на сгради и технологиите, свързани с употребата на възобновяеми енергийни източници. Това включва внос, дистрибуция, проектиране и монтаж на термопомпени агрегати, слънчеви колектори, фотоелектрични батерии, биогазови инсталации и др.

   В тази връзка ръководството на фирмата осъществи контакт и започна предлагането и внедряването в инсталации на вакуумно тръбни слънчеви колектори, продукт на световния лидер в производството на стъкло - германския концерн Schott. Повече информация можете да видите тук.
   През 2006 година фирма “Термико” ООД стартира съвместно със Секция “Автоматизация и енергийна ефективност” към НПО “Научно приборостроене” - БАН и фирма “ЛУКОЙЛ България” ЕООД проект “Солук”: Разработване на технология и опитна система за енергоспестяване при типовите бензиностанции на база възобновяеми енергийни източници. В тази връзка са изготвени доклади на тема “Енергиен одит на бензиностанция по методиката за енергийно обследванена сгради и системи определен с БДС ЕN 8321, EN ISO 13790.” и “Моделно изследване на енергопотреблението и оценка на потенциала за намаляване на разходите за енергия в избрани обекти според лицензираните програми и приетите правила за сертифициране на обекти”.
   Изпълнени са 2 броя опитни постановки на слънчеви колектори и фотоволтаични панели с цел изследване на работата им при различни метеорологични условия.

   Снимки:      


   Опитните образци захранват с енергия вътрешни за бензиностанциите консуматори.
   Предстои едногодишно изследване на работата на двете енергоспестяващи инсталации.   Соларна инсталация в частен дом, включваща три броя плоски слънчеви панели модел Теси SP 07 200 ASL със селективно покритие.

   Снимки: